മനസ് പെയ്യുന്നു
തുള്ളി തുളുമ്പുന്നൊരു മഴയിന്നുമെന്‍റെ
മനസിന്‍റെ ഇറയത്തെ നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്

ചില്ല് ജാലകത്തിന്‍ കൈവരി കോണിലെന്‍
സ്വപ്നം അത് നോക്കി നില്‍ക്കുന്നുമുണ്ട്

വാതില്‍ പഴുതിനെ ഇരുളാല്‍ മറയ്ക്കാത്ത
ഓര്‍മ്മചെപ്പിനിയും തുറക്കുവാനുണ്ട്

ഇന്ദീവരത്തിന്റെ ഇതളുകളൊന്നില്‍
ഇന്നുമെന്‍ പ്രണയം മയങ്ങുന്നുമുണ്ട്


No comments:

Post a Comment